Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk - Trojan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-11-2013r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lęborku mającego siedzibę przy ul. Kossaka 102 w sali nr 1, odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego - lokal mieszkalny usytuowany na czwartymi piętrze budynku składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o pow. 42,49m2 położonego: 84-300 Lębork, ul.Legionów Polskich 27 C wpisanego w rejestrze  lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Słowackiego 24  (Adres spółdzielni: 84-300 Lębork, ul. Słowackiego 24), dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 101 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i 67.333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 100,00 zł Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Słupsku 69 10204649 0000 7402 0008 6207

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Salowy

przy Sadzie Rejonowym w Lęborku

Romualda Włodarczyk - Trojan

Kancelaria Komonicza ul. Kossaku 102, 84-300 Lębork

tel. (0-59) 8622-915 e-mail: lebork

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/99064

Numer oferty: L/90/N/11/13
Region: pomorskie
Cena: 67.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie