OpisKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-01-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:
- nieruchomości stanowiącej działkę nr. 43/21, obręb ewidencyjny nr. 14 o powierzchni 279 m.kw. zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, w zabudowie szeregowej, w stanie surowym zamkniętym, o powierzchni użytkowej 131,10 m.kw..

Nieruchomość położona jest: 05-119 Legionowo, ul. Grudzie.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 301 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 200 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 100,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

- 1/3 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr. 43/22, obręb ewidencyjny nr. 14, o powierzchni 158 m.kw., pełniącej funkcję drogi wewnętrznej.  Nieruchomość położona jest: 05-119 Legionowo, ul. Grudzie Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą .
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 11 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 100,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika przed rozpoczęciem licytacji. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek ul. Norwida 2C, 05-120 Legionowo tel.: 22 7848388 email: legionowo@komornik.pl

 

Numer oferty: L/83/N/12/13
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka