Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Grzegorz Woźnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-07-2014r. o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1-3 w sali nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 59-220 Legnica, ul. Nowowiejska, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 289 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 216 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA I O/Legnica 15 10203017 0000 2102 0115 6207 - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Grzegorz Woźnickiul. W. Andersa 14/1, 59-220 Legnica tel.: 76 8522207 mail: legnica1@komornik.pl

Numer oferty: L/170/N/06/14
Region: dolnośląskie
Cena: 216.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie