Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Bożena Szychowska - Zielińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-09-2014r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich mającego siedzibę przy ul. Opolskiej 11 w sali nr 211. odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 47-150 Leśnica, Kozielska, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Op. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 134 000,00 zl. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 400,00 zl. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: PKO BP SA I O Centrum w K-Koźlu 55 1020 3714 0000 4302 0007 8048 najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą licytacji, przy czym kopię dowodu wpłaty rękojmii należy okazać w kancelarii komornika najpóźniej w tym dniu do godziny 15.00.

Zgodnie z przepisem aii.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego

Prawa osób trzecich nie będą przeszkoda do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby tc przed rozpoczęciem przetargu nic złoża dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika. jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Bożena Szychowska – Zielińska  ul. Powstańców Śląskich 6/10, 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 077 4618897 fax.: 077 4639621 mail: strzelce.opolskie1@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/151897

Numer oferty: L/10/N/07/14
Region: opolskie
Cena: 100.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie