Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Dariusz Maciejewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-02-2014r. o godz. 09:15 w Sąd Rejonowy w Lesznie 64-100 Leszno, ul. Dąbrowskiego 2, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość  położonego: 64-100 Leszno, Waleriana Wróblewskiego 1, Leszno, dla którego Sąd Rejonowy w Lesznie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi   107 200,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumv   oszacowania i wynosi 80 400,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 720,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także w kancelarii komornika lub na konto komomika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 66 1020 4027 0000 1102 0769 8568.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po wszcześniejszym uzgodnieniu z Komornikiem tel. 655204649) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Komornicza w Lesznie 64-100 Leszno Niepodległości 10/4 tel 0-65 520 46 49 e-mail: darekmaciejevvski.biuro@wp.plhttp://komornikmaciejewski.pl/

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/115311

Numer oferty: L/76/N/01/14
Region: wielkopolskie
Cena: 80.400,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie