Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-07-2015 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XIV  odbędzie   się   druga licytacja nieruchomości o powierzchni 0,1878ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 117,78 m2 oraz budynkiem gospodarczym z zadaszoną wiatą na opał o łącznej powierzchni użytkowej 55,76m2, położonej w miejscowości Lewickie Stacja, gmina Juchnowiec Kościelny, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 417 856,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 278 571,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 786,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmie można wpłacić w kancelarii Komornika lub na poniższe konto Komornika do dnia 12-07-2015 r. (w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika): Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 80990004 0014 9259 2000 0010 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z treścią art, 953 § 1 pkt. 4 k.p.c. rękojmia może także być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie do dnia 12-07-2015 r. do godz. 15:00, po wcześniejszym ustaleniu z Komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza Adama 103 w pok. A 110 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski ul. Młynowa 21/211, 15-404 BIAŁYSTOK tel.: 85 7447766 email: bialystok8@komornik.pl

 

Numer oferty: L/148/N/06/15
Region: podlaskie
Cena: 278.571,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka