Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-03-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 49-340 Lewin Brzeski, Moniuszki 8c, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą. 

Przedmiotem licytacji jest lokal stanowiący odrębną nieruchomość. Z własnością lokalu związany jest udział w 2550/10000 częściach , w prawie wieczystego użytkowania do dn. 14-09-2088r. działki nr 703/41 z mapy 14 obrębu 4101-Lewin Brzeski stanowiącej tereny mieszkaniowe obszaru 0,0248 ha i we współwłasności wspólnych części budynku ma tym gruncie posadowionego, objętych księgą wieczystą. Lokal obejmuje: mieszkanie położone na I piętrze składające się z pokoju z aneksem kuchennym 2 pokoi, łazienki i przedpokoju , o powierzchni użytkowej 75,66m2, oraz część niemieszkalną, składającą się z biura, zaplecza i wc o powierzchni użytkowej 37,68 m2.

Suma oszacowania wynosi 249 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 166 400,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 960,00zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37102036680000510200944132najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc  w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 31 w pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk Kancelaria Komornicza w Brzegu 49-300 Brzeg B. Chrobrego 33 tel. 77 416-27-14 e-mail: brzegl@lioniornik.pl

Numer oferty: L/138/N/02/14
Region: opolskie
Cena: 166.400,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie