Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10 lutego 2015r. o godz 12:50 w sali nr 22 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Libertów, gm. Mogilany, składającej się z działek ewidencyjnych nr 582/6 o powierzchni 0,15 ha oraz 582/7 o powierzchni 0,13 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie Sądu Rejonowego w Wieliczce. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

- działka ewidencyjna nr 582/6 oszacowana jest na kwotę: 184.260,00 zł,

- działka ewidencyjna nr 582/7 oszacowana jest na kwotę: 161.174,00 zł,

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:

- cena wywoławcza działki nr 582/6 wynosi: 138.200,00 zł,

- cena wywoławcza działki nr 582/7 wynosi: 120.900,00 zł,

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę:

- za działkę nr 582/6 wadium wynosi: 18.430,00 zł

- za działkę nr 582/7 wadium wynosi: 16.120,00 zł

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Szczegółowy operat szacunkowy tei nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik Kancelaria Komornicza 32-020 Wieliczka ul. Słowackiego 3/14 tel.: (12) 288-32-32, email: wieliczka.budnik@komornik.pl  www.komornikwieliczka.com;www.wieliczkakomornik.com;www.wieliczkakomornik.com.pl,

 

Numer oferty: L/75/N/01/15
Region: małopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka