Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Bartoszycach   Michał   Kędzierski   Kancelaria Komornicza w Lidzbarku   Warmińskim   na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2014 o godz. 09:05 w budynku Sądu Rejonowego w Bartoszycach VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 4a pokój 110, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Warmińska 29, 11-100 Lidzbark Warmiński, dla którego IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 72,8 m2, położonego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Warmińskiej 29, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Warmia". W/w lokal położony jest na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i składa się z czterech pokoi, aneksu kuchennego, łazienki, wc i przedpokoju. 

Suma oszacowania wynosi 211 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 140 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. 81116022020000000080281396. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Michał Kędzierski Kancelaria Komornicza, ul. Konstytucji 3-go Maja 18, Lidzbark Warmiński, 11-100 Lidzbark Warmiński tel. (89)7674542 / fax. (89)7674542.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/149329

 

Numer oferty: L/79/N/06/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 140.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie