Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Syndyk masy upadłości

Progres Investment SA w upadłości likwidacyjnej

ogłasza

 

przetarg na nabycie

PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ o pow. 38.178 m2, położonej we wsi Lipiny (woj. mazowieckie)
dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą za nr SI1G/00035697/5

 

  1. Opis przedmiotu sprzedaży: nieruchomości położone przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wiejską, tereny o walorach krajobrazowych i przyrodniczych, miejsce lokowania funkcji rekreacyjnej, teren częściowo zajęty pod zbiornik wodny o kształcie nerkowatego jeziora.

 

  1. Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w formie PRZETARGOWO-AUKCYJNEJ z uwzględnieniem przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, w szczególności art. 320 puin.

 

  1. Cena wywoławcza: 3.126.300,00 zł brutto (2.541.707,32 zł + należny podatek VAT 23%).

 

  1. Warunki sprzedaży: Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 3 czerwca 2016 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone niniejszym obwieszczeniem oraz szczegółowym regulaminem, stanowiącym integralną część obwieszczenia.Pisemny egzemplarz regulaminu, za pokwitowaniem jego odbioru, zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.

 

  1. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 26 lipca 2016  r. włącznie, osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w godzinach pracy Sądu, względnie wysłać ofertę na adres tegoż Sądu listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.

 

  1. Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 26 lipca 2016 r. włącznie wadium w kwocie 310.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.

 

  1. Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel/faks: 22 2035757 w godz. 10.00 - 16.00, Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

  1. Termin otwarcia ofert: W dniu 28 lipca 2016 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 A w sali rozpraw nr A119 o godz. 10:00 syndyk w obecności i pod nadzorem Sędziego-Komisarza przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję, której zasady określa regulamin sprzedaży.

 

Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn, jak określonych treścią niniejszego obwieszczenia i regulaminu.

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka