Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Jan Zarębski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2014 o godz. 13:20 w budynku Sądu Rejonowego w Kartuzach z siedzibą przy Dworcowa 2, 83-400 KOŚCIERZYNA, pokój 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy Młyńska , 83-424 Lipusz, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kartuzach IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kościerzynie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Zabudowana nieruchomość gruntowa składającą się z działek nr.: 1230 obszaru 820 m2, 1231 obszaru 820 m2, 1233 obszaru 819 m2. Działka nr 1233 zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 120,54 m2 z wbudowanym garażem o powierzchni 19,50 m2, na działce 1230 i 1231 znajduje się drewniany budynek gospodarczy o powierzchni 24,70 m2 i drewniana wiata zadaszona.

Suma oszacowania wynosi 470 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 313 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 020,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP SA w Kościerzynie 83 1020 1879 0000 0202 0002 7938.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach

Jan Zarębski

Kancelaria Komornicza, ul.Szopińskiego 1/4, 83-400 Kościerzyna

tel. 58 686 84 06 / fax. 58 686 25 79

Numer oferty: L/19/N/08/14
Region: pomorskie
Cena: 313.466,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka