Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-05-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Aleja Kościuszki 107/109, 90-928 ŁÓDŹ, pokój B, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Stare Złotno, 94-314 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródm. w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą .

Opis nieruchomości:

Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieuzbrojona, stanowiąca działkę gruntu nr 250/1, położoną w Łodzi, w dzielnicy Łódź-Polesie, przy ulicy Stare Złotno, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta. Przedmiotowa działka gruntu nr 250/1 posiada powierzchnię wynoszącą 4099 mkw (0,4099 ha). Działki stanowi użytki: 1. LsIV - o pow. 0,1013 ha; 2. ŁIV - o pow. 0,1869 ha; 3. RIVa - o pow. 0,1139 ha; 4. RIVb - o pow. 0,0078 ha. Działka nr 250/1 ma kształt silnie wydłużony, zbliżony do prostokątnego. Wymiary działki wynoszą ok. 398 metrów długości i średnio 11,3 metrów szerokości. Działka położona jest prostopadle do ulicy Stare Złotno, w odległości ok. 200 metrów od ulicy. Przedmiotowa działka gruntu nie jest zabudowana. Teren działki nie jest utwardzony. Działka nie posiada ogrodzenia. Na wschodniej części działki (wydzielenie leśne o pow. 1013 mkw) znajduje się drzewostan o następującej charakterystyce: 1. olsza - śr. 36 cm, wys. 21 m. - 3 szt.; 2. olsza - śr. 40 cm, wys. 22 m. - 3 szt.; 3. olsza - śr. 42 cm, wys. 22 m. - 2 szt.; 4. olsza - śr. 48 cm, wys. 24 m. - 8 szt.; 5. olsza - śr. 50 cm, wys. 24 m. - 2 szt.; 6. olsza - śr. 54 cm, wys. 24 m. - 1 szt.; 7. jawor - śr. 60 cm, wys. 24 m. - 1 szt. Zachodnia część działki bez drzewostanu, wilgotne tereny łąkowe. 

Suma oszacowania wynosi 46 770,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 077,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 677,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Łodzi 85 10203352 0000 1402 0073 5365.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Aleja Kościuszki 107, 90-928 ŁÓDŹ.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski Kancelaria Komornicza, Aleja Kościuszki 89, 90-436 ŁÓDŹ tel. 426366564 / fax. 426366521.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/215958

 

Numer oferty: L/68/N/05/15
Region: łódzkie
Cena: 35.077,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka