Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Tomasz Górnisiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  29-05-2015r.  o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z wejściem od ul. Wólczańskiej 138 w sali nr "B", odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej położonej:  91-432 Łódź, ul. Chłodna  dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą.

Przedmiotowa działka gruntu nr 121/2 o powierzchni 0,3458 ha ma wydłużony, wąski kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach od frontu ok. 13 m (ulica Chłodna), od zaplecza także ok. 31 m, zaś długości – ok. 200 m.  

Suma oszacowania wynosi 658 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 439 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 850,00 zł.

Rękojmię należy uiścić  na konto  komornika:  ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 20105014611000009070397592 i przedstawić przed licytacją dowód wpłaty. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Łodzi przy ul. Łąkowej 7A, bud. C, lok. 102 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Tomasz Górnisiewicz  ul. T. Kościuszki 123, 90-441 Łódź, telefon: 042 637-37-44 www: tomasz-gornisiewicz.izbalodzka.pl

 

Numer oferty: L/36/N/05/15
Region: łódzkie
Cena: 439.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka