Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jerzy Zahorodny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-03-2014 o godz. 10:20 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilnym, Ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Felińskiego Alojzego 6, 93-252 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 115 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 570,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING BANK ŚLĄSKI SA O.REGIONALNY 28 10501461 1000 0022 7459 7430.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilnym, Ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jerzy Zahorodny Kancelaria Komornicza, Przybyszewskiego 199, Łódź, 93-120 Łódź tel. 42 676 27 27 / fax. 42 676 49 36

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/120871

 

Numer oferty: L/190/N/01/14
Region: łódzkie
Cena: 86.775,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie