Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-06-2015r. o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr działki 62/2 o pow. 795 m2 w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zakładu  karnego, oraz centra handlowe i usługowe.

Działka zabudowana starym z 1926r. budynkiem wielo- mieszkaniowym-kamienicą czteropiętrową bez podpiwniczenia oraz dwoma budynkami gospodarczymi-komórkami z 1960r.o pow.zab.151 m2 i 20 m2 .Budynek mieszkalny murowany otynkowany z centralną klatka schodową ,pow.użytkowa wszystkich lokali 980,64 m2, wyposażony w następujace instalacje sieciowe: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, telefoniczna oraz lokalna c.o. położonej: 93-161 Łódź,Obręb G 15 Łódź-Górna, ul.Józefa Ignacego Kraszewskiego,  działka nr 62/2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych Łódź ,prowadzi księgę wieczystą. 

Suma   oszacowania   wynosi   1 180 000,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy    oszacowania i wynosi 885 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 118 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nic przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 w biurze obsługi interesantów, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa:   obwieszczenie   Komornik   Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak ul, Lasockich 33 95-060 Brzeziny telefon: 046 8744740 www: andrzej-jozwiak.izbalodzka.pl email: brzeziny@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/200/N/05/15
Region: łódzkie
Cena: 885.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny