Opis

 

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

„ WARUNKI”

 

Przetarg dotyczy:

sprzedaży praw do nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul Rzgowskiej 34/36, dalej  „Nieruchomość” 

 

          1.       Informacja o sprzedającym

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA („PKO BP” lub „Bank”),

z siedzibą przy ul. Puławskiej nr 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 o kapitale zakładowym  1 250 000 000  zł, wpłaconym w całości.

.  

          2.       Adres sprzedawanej Nieruchomości

ul. Rzgowska 34/36

93-172 Łódź

 

          3.       Opis Nieruchomości  

1)      Przedmiotem sprzedaży jest:

  • prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ew. 130/3 i powierzchni wynoszącej 5266 m2,
  • prawo odrębnej własności części składowych gruntu, w tym budynku o powierzchni użytkowej wynoszącej 3094,09 m² oraz budynku stacji transformatorowej o powierzchni ok. 32 m²,

2)      Opis księgi wieczystej

       Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta Kw nr LD1M/00082937/9, która prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych.

  • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości): Działka gruntu nr 130/3 obręb ewidencyjny G-14 o powierzchni 0,5266 ha. Sposób korzystania: BI – inne grunty zabudowane. Działka zabudowana budynkiem, który stanowi odrębną nieruchomość.
  • Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością): Działka grunt w użytkowaniu wieczystym do 2092.01.17 i stanowiący odrębną nieruchomość budynek.
  • Dział II (własność): Grunt oddany w użytkowanie wieczyste i własność budynku    stanowiącego odrębna   nieruchomość.  Właściciel: Gmina Miejska Łódź

                  Użytkownik wieczysty: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

  • Dział III (prawa, roszczenia, ograniczenia);   brak wpisu
  • Dział IV (hipoteka);  brak wpisu.

 

3)    Dodatkowe informacje o nieruchomości.

  • budynek stacji transformatorowej, na podstawie umowy został użyczony Łódzkim Zakładom Energetycznym z siedzibą w Łodzi przy ul Tuwima 58.
  • powierzchnia budynku została obliczona na podstawie inwentaryzacji z 2014 r.,

 

 

 

          4.       Cena

Cena wywoławcza sprzedaży została wyznaczona na poziomie 5 900 000 zł netto (słownie: pięć  milionów dziewięćset tysięcy złotych), 

1)  transakcja sprzedaży budynku może być:

a)         zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a UVAT w części niewynajmowanej,

b)         zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT w części wynajmowanej (możliwy wybór opcji opodatkowania).

2)    sprzedaż budowli może być zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a UVAT, za wyjątkiem parkingu, którego sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce podstawowej 23%. 

3)    możliwa jest odmienna interpretacja zidentyfikowanego stanu faktycznego, prowadząca do zwolnienia całej nieruchomości na podstawie w art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT, zwolnienia umożlwiającego także wybór opodatkowania transakcji (jeżeli nabywca jest czynnym podatnikiem VAT i strony transakcji przez zawarciem umowy sprzedaży złożą do organu podatkowego oświadczenie wg. treści przypisanej). Z uwagi na rozbieżne podejście organów podatkowych oraz brak interpretacji ogólnej w tym zakresie, ewentualny wybór opcji opodatkowania może nastąpić jedynie po uzyskaniu interpretacji przepisów prawa podatkowego (wspólny wniosek z wyłonionym nabywcą).

W części zwolnionej z podatku VAT, Nieruchomości będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji.

 

          5.       Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu oraz składania ofert.

1)        Przetarg odbędzie się w Warszawie  przy  Al. Jana Pawła II nr 25.

2)        Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem PRZETARG na nieruchomość położoną w Łodz przy ul. Rzgowskiej 34/36  należy składać  na adres: PKO Banku Polskim SA al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, pokój Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, 1 piętro, w terminie do dnia 21 listopada 2016 do godz. 15:00

3)        Przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu wynosi 30 dni od daty upływu złożenia ofert.

 

          6.       Dane które powinna zawierać oferta.

1)   datę sporządzenia,

2)   imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą

    prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Bankiem,

3)      numer PESEL dla osób fizycznych oraz  NIP o ile został nadany,

4)      numer KRS  lub ewidencji działalności gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców,

5)      oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości,

6)      oświadczenie oferenta o wpłacie wadium  oraz  nr konta bankowego – zgodnie z treścią Załącznika nr 3 ,

7)      kserokopię dowodu wpłaty wadium,

8)      zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z zakupem

   nieruchomości,

9)  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń    zgodnie z treścią Załącznika nr 1,

10)   oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 – Konflikt interesów,

11)  oferowaną cenę,  

12)   datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej,

13)  oświadczenie, że oferent nie będzie prowadził, ani też nie wynajmie nieruchomości pod prowadzenie działalności powszechnie uznanej za niemoralną.

 

Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia

 

          7.       Informacja o WADIUM

1)        kwota wadium wynosi 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),

2)        kwota powinna być wpłacona na rachunek PKO Banku Polskiego SA nr 28 1020 0003 0005

5100 0051 9111 z adnotacją „Wpłata wadium za nabycie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul Rzgowskiej 34/36.”,

3)         wadium nie podlega oprocentowaniu,

4)         wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe po dokonaniu wyboru oferty,

5)         wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny,

6)         wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli uczestnik  postępowania nie zaoferuje żadnej ceny, jeżeli uczestnik postępowania zaoferuje cenę niższą niż cena wywoławcza lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 6 tygodni od daty potwierdzenia doręczenia  zawierającego rozstrzygnięcie, o którym mowa w pkt  9  ppkt  2).

 

          8.       Kryterium wyboru

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wysokość zaproponowanej przez oferentów ceny.

 

          9.       Rozstrzygnięcie Przetargu

1)        rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu złożenia ofert,
z uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach,  o czym oferenci zostaną powiadomieni,

2)        Bank zawiadomi pisemnie (przesyłką poleconą) oferentów o rozstrzygnięciu przetargu,

3)        wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca,

4)        oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż na do 3 dni  roboczych przed terminem zawarcia aktu notarialnego:

a)            w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych do dokonania wpłatykwotynależnej, albo

b)            w przypadku finansowania zakupu z kredytu, przedstawienia dokumentów potwierdzających udzielenia kredytu przez „bank kredytujący”, w której „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego,

5)        przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub  żadna oferta nie spełnia warunków zawartych w ogłoszeniu.

 

 

 

           10.    Dodatkowe dane

Podana w punkcie 3 powierzchnia użytkowo budynku została zaczerpnięta z inwentaryzacji dla celów podatkowych budynku.

W stosunku do nieruchomości toczy się postępowanie administracyjne,

Zidentyfikowano prawdopodobieństwo przekroczenie granic działki budowlą ogrodzenia oraz parkingu.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego – umowy przenoszącej własność bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

W tym wypadku Bank niezwłocznie zwraca oferentowi wniesione wadium,  a w razie wniesienia całości ceny sprzedaży, Bank zwraca także tę kwotę niezwłocznie.

 

          11.    Zasady udostępniania informacji na temat Nieruchomości

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać w:

Biurze Sprzedaży Nieruchomości  PKO Banku Polskim  SA  w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 25

u Pana Jarosława Wilka tel. 22 343 12 60, kom 722 051 062, adres mailowy jaroslaw.wilk@pkobp.pl w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00

 

Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach
od 9.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z  Panem Jarosławem Wilkiem, tel 722 051 062 adres mailowy jaroslaw.wilk@pkobp.pl

 

 

Załączniki stanowią integralną część do niniejszych Warunków:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń         

Załącznik nr 2 - Konflikt interesów,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wadium i nr konta.

Numer oferty:
Region: łódzkie
Powierzchnia: 3094,09 m²
Cena: 5 900 000 zł netto
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Obiekt komercyjny

Dane sprzedającego

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa