Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-01-2015r. o godz. 12:20 w sali nr IV Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56, Łódź odbędzie się: pierwsza licytacja gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość  położonego: 93-228 Łódź, Wedmanowej Marii , dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Działka nr 43/15 o powierzchni 1375 mkw oddana w użytkowanie wieczyste. Umowa wieczystego użytkowania gruntu zawarta jest do dnia 05.12.2089r. Działka zabudowana budynkiem gospodarczym o charakterze usługowo-biurowym. Budynek dwupiętrowy z częścią parterową bez podpiwniczenia. Rok budowy 1976. Powierzchnia zabudowy 579 mkw, powierzchnia użytkowa 1266 mkw. Brak bezpośredniego wjazdu na teren nieruchomości z drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości od strony południowej, drogami wewnętrznymi znajdującymi się na działce nr 43/25. Współwłaściciele działki 43/15 nie są współużytkownikami działki nr 43/25. Brak służebności przejazdu i przechodu.

Suma oszacowania wynosi 953 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 715 275,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 95 370,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto Sądu-Rejonowego dła Łodzi-Widzewa albo na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Łodzi 89 1050 1461 1000 0022 7488 4713  z tym zastrzeżeniem, iż wpłat można dokonywać najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa przy ul. Kopcińskiego 56 pod sygn. akt II 1 Co 6661/14.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 17, Łódź, 93-177 Łódź tel. 42 6321657 / fax. 42 2569282. 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/189341

 

 

Numer oferty: L/29/N/01/15
Region: łódzkie
Cena: 715.275,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny