Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marek Michalewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-07-2014 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z siedzibą przy Kocjana 3, 01-479 Warszawa, pokój sala 1138, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Batalionów Chłopskich, 05-092 Łomianki, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Druga licytacja nieruchomości, położonej: 05-092 Łomianki, ul. Batalionów Chłopskich 2a, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 716 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 477 333,34 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 600,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię winien uiścić na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 26 12406074 1111 0010 4748 6189. Nieruchomość gruntowa, położona w Łomiankach przy ul. Batalionów Chłopskich 2a, została oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 192 w obrębie 0005 - Łomianki o powierzchni 778 m2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta.

Na przedmiotowej nieruchomości został wybudowany budynek mieszkalny jednorodzinny, trzykondygnacyjny (z przyziemiem), wolnostojący, podpiwniczony, wybudowany w roku 1980, następnie rozbudowany w roku 1987 (przylegający budynek garażu - o powierzchni 66,54 m2) o powierzchni użytkowej 176,97 m2. Powierzchnia użytkowa parteru i piętra wynosi 105,17 m2, natomiast przyziemia (piwnicy) wynosi 71,80 m2. Technologia budowy obiektu tradycyjna murowana. W przyziemiu (podpiwniczenie) znajdują się pomieszczenia garażu, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Część pomieszczeń (w przyziemiu pod budynkiem mieszkalnym doświetlona światłem dziennym). Na parterze znajdują się pomieszczenia: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, hall, schowek, klatka schodowa oraz przedsionek. Na piętrze znajdują się: 3 pokoje oraz łazienka z wc, klatka schodowa i hall. Na poddaszu znajduje się dodatkowe pomieszczenie powstałe z adaptacji pomieszczenia strychu (powierzchnia 12,80 m 2), ale brak jest informacji, czy adaptacja została wykonana za zgodą i wiedzą właściwego organu nadzoru budowlanego. Komunikacja pomiędzy kondygnacjami zapewniona została za pomocą schodów. 

Suma oszacowania wynosi 716 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 477 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 26124060741111001047486189.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza

Marek Michalewicz

Kancelaria Komornicza, Wrocławska 2 A, Warszawa, 01-493 Warszawa

tel. 0224363874 / fax. 0224363875

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/121949 

 

Numer oferty: L/94/N/07/14
Region: mazowieckie
Cena: 477.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka