Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik   Sądowy   przy   SR   w   Łomży   Bożena   Grzech   na   podstawie   art. 953   kpc   podaje   do publicznej   wiadomości,   że   w   dniu   28-10-2015   o   godz.   12:50   w   budynku   Sądu   Rejonowego  w Łomży z siedzibą przy Polowa 1, 18-400 Łomża, odbędzie się druga licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Kazańska 9, 18-400 Łomża.

Opis nieruchomości:

prawo   własności   do   lokalu   mieszkalnego położonego: Łomża, ul.Kazańska 9 o powierzchni użytkowej 60,10m2 składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju i przynależnej piwnicy nr.8 o powierzchni 8,93m2 oraz udziału 14563/10000000 we współwłasności domu i innych urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i udziałem 14563/10000000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki 12195/1. 

Suma oszacowania wynosi 157 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 104 967,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 745,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łomży mieszczącym się pod adresem: Polowa 1, Łomża, 18-400 Łomża. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH SA 42106000760000401340027494 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży  Bożena Grzech Kancelaria Komornicza, Polowa 15, Łomża, 18-400 Łomża tel. 862198117 / fax. 862198117

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/257666

 

Numer oferty: L/46/N/10/15
Region: podlaskie
Cena: 104.967,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie