Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Bożena Grzech mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża ul. Polowa 151ok.77, tel.86-2198117 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-05-2015r. o godz. 13:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w przedmiocie: prawo własności do lokalu mieszkalnego położonego: Łomża, ul.Kazańska 9 o powierzchni użytkowej 60,10m2 składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki,wc,przedpokoju i przynależnej piwnicy nr.8 o powierzchni 8,93m2 dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oraz udziału 14563/10000000 we współwłasności domu i innych urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i udziałem 14563/10000000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki 12195/1 objętej księgą wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 157.450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118.088, 00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.745,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BPH Spółka Akcyjna Oddział w Łomży 42106000760000401340027494 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1 sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Bożena Grzech mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża ul. Polowa 151ok.77, tel.86-2198117.

 

Numer oferty: L/33/N/04/15
Region: podlaskie
Cena: 118.088,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie