Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Bożena Grzech mający kancelarię w Łomży 18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok.77, tel 86-2198117 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-03-2014r. o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości : prawo własności do lokalu mieszkalnego położonego: Łomża, Wojska Polskiego 161D o powierzchni 45,53m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oraz udziału 177/10000 we współwłasności domu i innych urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr.30627/421 objętej księgą wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 11.832.00 zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 740,00 zl. Licytant przystępujący do przetargu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 832,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH Spółka Akcyjna Oddział w Łomży 42106000760000401340027494. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1, I Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Bożena Grzech   Kancelaria Komornicza Polowa 15/77, 18-400 Łomża tel. 0S6 2198117 e-inail: lomzal@komomik.pl www .loinza.komomik.pl

 

Numer oferty: L/97/N/01/14
Region: podlaskie
Cena: 88.740,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie