Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 czerwca 2015r. o godz. 11:00w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie mającego siedzibę przy ul. Lubelskiej 57 odbędzie się druga licytacjaprawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Lubartowie przy ul. Wieniawskiego, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 73 o powierzchni 0,0444 ha wraz z prawem własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, dla którego Sąd Rejonowy w Lubartowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 376.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 251.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37.650,00zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym  przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Lubartów 34 10203206 0000 8102 0006 3537.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 57 w w/w terminie od godz. 09:00 do godz. 15:00 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusz Włodarczykul. Powstańców warszawy 45/3, 21-100 Lubartów tel.: 81 8542649 mail: lubartow@komornik.pl

 

Numer oferty: L/84/N/03/15
Region: lubelskie
Cena: 251.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka