Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Justyna Piasecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze z siedzibą przy Aleja Wojska Polskiego 36, 58-400 Kamienna Góra, pokój 37, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza , 58-420 Lubawka, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta. 

Suma oszacowania wynosi 293 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 195 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze Centrala 58 8395 0001 0015 2099 2004 0001. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze mieszczącym się pod adresem: Aleja Wojska Polskiego 36, Kamienna Góra, 58-400 Kamienna Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Justyna Piasecka Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 4, Kamienna Góra, 58-400 Kamienna Góra tel. 757422574 / fax. 757422574

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/218719

Numer oferty: L/144/N/05/15
Region: dolnośląskie
Cena: 195.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny