Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Zbigniew Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2013 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy ul. Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój I, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Mickiewicza 69, 59-300 Lubin, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 93 038,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 778,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 304,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O w Legnicy 11102030170000210201575513. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lubinie mieszczącym się pod adresem: ul. Wrocławska 3, Lubin, 59-300 Lubin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Zbigniew Kowalczyk Kancelaria Komornicza, ul. Odrodzenia 16, Lubin, 59-300 Lubin tel. 76 8415100 / fax. 76 8415100

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/104806

Numer oferty: L/126/N/11/13
Region: dolnośląskie
Cena: 69.778,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie