Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Zbigniew Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-10-2014 o godz. 13:20w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ograniczone prawo rzeczowe stanowiące spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 64,20m2, położonego: 59-300 Lubin, ul. Topolowa 10, położonego przy ul. Topolowa 10, 59-300 Lubin, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 64,20m2, składającego się z 4-ch pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, Przeznaczenie gospodarcze w/w ograniczonego prawa rzeczowego: cele mieszkaniowe. 

Suma oszacowania wynosi 166 349,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 124 761,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 635,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O w Legnicy 11102030170000210201575513 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00, natomiast akta egzekucyjne wraz z operatem szacunkowym można przeglądać codziennie w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytację w Wydziale Cywilnym w Sądzie Rejonowym w Lubinie, ul. Wrocławska 3. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

 

Podstawa: obwieszczenie : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Zbigniew Kowalczyk Kancelaria Komornicza, ul. Odrodzenia 16,Lubin, 59-300 Lubin tel. 76 8415100 / fax. 76 8415100

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/166682

Numer oferty: L/118/N/09/14
Region: dolnośląskie
Cena: 124 761,75 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie