Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2015 o godz. 13:00 w Sądzie Rejonjowym w Strzyżowie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej, 38-130 Lubla,   dla   której XVI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Strzyżowie prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,1100 ha, oznaczonej jako działka nr ew. 1868/6, obręb 0009 Lubla, zabudowanej domem jednorodzinnym nr 156 z dobudowaną częścią w trakcie realizacji o łącznej powierzchni 167,98 m2, położonej w miejscowości Lubla gm. Frysztak, pow. strzyżowski, woj. podkarpackie.

Suma oszacowania wynosi 159 210,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 407,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 921,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PBS O/Rzeszów 50864211262012112628840001.

-nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr ew. 1858/4 obręb 0009 Lubią o pow.0,1362 ha, położonej w miejscowości Lubla, gm. Frysztak, pow, strzyżowski. woj. podkarpackie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.411,00 zł.  Cena wywoławcza w tej licytacji wynosi:3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 1.808,25 zł Rękojmia w stanowiąca 10% ceny oszacowania wynosi: 241,10 zł.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater Kancelaria Komornicza, Chodkiewicza 6/3, Rzeszów, 35-045 Rzeszów tel. 178525140 / fax. 178525140.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/218810

Numer oferty: L/30/N/05/15
Region: podkarpackie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka