Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jerzy Pawlak z-ca Jakub Jarosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2014 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Konrada Wallenroda 4D s.XXII, 20-607 Lublin, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Poligonowa 2B, 20-819 Lublin, dla której X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Prawo własności do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 62,23 m2 położonego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Lokal 3 - izbowy, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki. Do lokalu przynależy komórka gospodarcza w podpiwniczeniu o powierzchni użytkowej 3,02 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 6525/445538 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej. Nieruchomość położona: 20-819 Lublin, Poligonowa 2B/1, dla której X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą.  Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 289 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 192 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP II Oddział w Lublinie 29 1020 3150 0000 3202 0005 0294.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie

Jerzy Pawlak z-ca Jakub Jarosz

Kancelaria Komornicza, F. Stefczyka 3, Lublin, 20-151 Lublin

tel. 817441746 / fax. 817441746

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/124425

Numer oferty: L/123/N/08/14
Region: lubelskie
Cena: 192.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie