Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Helena Kuzel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-04-2014r.r. o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie mającego siedzibę przy Wallenroda 4D w sali nr X, odbędzie się pierwsza licytacja  ograniczonego  prawa rzeczowego, które stanowi własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, położonego: 20-617 Lublin, Boczna Siewnej 3/5, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Spółdzielca"(Adres spółdzielni: 20-501 Lublin, ul. Nadbystrzycka 25 ) dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 323 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 242 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 370,00zł.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BANK PEKAO SA Oddział w Lublinie 39124054971111000050009910

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.II) przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Helena Kuzel Kancelaria Komornicza Lipowa 29/5, 20-020 Lublin tel. 815325251 czynna pon.-czw. 8.00-15.00, piątek.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/123364

Numer oferty: L/126/N/02/14
Region: lubelskie
Cena: 242.775,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie