Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Bogusław Popkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-05-2015 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Poligonowa 8, 20-817 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 268.087,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 201.065,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 809,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywności SA 26203000451110000001713530.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie mieszczącym się pod adresem: Wallenroda 4d, Lublin, 20-607 Lublin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Bogusław Popkiewicz Kancelaria Komornicza, Konopnicka 11, 20-022 Lublin tel. 815323132 / fax. 815323132.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/216740

Numer oferty: L/16/N/05/15
Region: lubelskie
Cena: 201.065,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie