Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu Marcin Pierzchała zawiadamia na podstawie art 953 kpc w związku z art. 955 kpc, źe w dniu 15 stycznia 2014r o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Lublińcu ul. Sądowa 3 sala nr 2.4 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej położonej w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 20

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 35,58m2 składający się z dwóch pokot, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z w.c. Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. użytkowej 3,60m2. Loka! znajduje się na czwartym (ostatnim) piętrze w budynku 4 piętrowym. Z własnością lokalu związany jest udział 276/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla lokalu mieszkalnego w Sądzie Rejonowym w Lublińcu prowadzona jest księga wieczysta..

Nieruchomość oszacowana została na kwotę 94.400,00 zł. Cena wywołania wynosić będzie kwotę 70.800,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania (art. 962 §1 kpc) tj. kwotę 9.440,00 zł.

Stosownie do treści art. 815 §1 kpc rękojmia może być złożona komornikowi w gotówce, poleceniem przelewu na rachunek komornika w: Bank Spółdzielczy w Gliwicach Oddział Lubliniec nr 48 8457 0008 2008 0107 3479 0001. Zgodnie z treścią art. 953 §1.4) kpc również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmii. Rękojmię można złożyć także w kasie Sądu Rejonowego w Lublińcu lub na konto sum depozytowych i sum na zlecenie sądu w: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Katowicach nr 09 1130 1091 0003 9085 4390 0001 ze wskazaniem w tytule wpłaty sygnatury akt sądowych I Co 766/12.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dniu powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 15.00. Akta postępowania egzekucyjnego wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Lublińcu w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dniu powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 15.00.

Operat szacunkowy nieruchomości będzie wolno przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Informacji dotyczących terminów j.w. udziela Komornik Sądowy pod nr telefonu tel./fax. (34) 351-49-87 537 192 537.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, o ile osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania egzekucyjnego i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu Kancelaria Komornicza w Lublińcu Marcin Pierzchała 42-700 Lubliniec pi. K. Mańki 5, tel. 343563595 / fax. 343563595

Numer oferty: L/44/N/12/13
Region: śląskie
Cena: 70.800,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie