Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   Poznań - Nowe   Miasto  i   Wilda  w  Poznaniu  Piotr  Winter ul. Wiśniowa 12  działając  na  podstawie  art. 953 kpc  - podaje do publicznej wiadomości, że w  dniu 17-07-2014 roku o godzinie 12:00 w sali nr 106 Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny ul. Szyperska 14 61-754 Poznań odbędzie się I licytacja nieruchomości w prawie własności nieruchomości zabudowanej -działka nr 33 o pow. 916 m2, położona w miejscowości Luboń przy ul. Kwiatowa posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu ul. Młyńska 1 i  budynek  mieszkalny  jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem mieszkalnym, częściowo   podpiwniczony,   wybudowany   w   technologii   tradycyjnej   starej   przed   II wojną światową,   rozbudowany   w   roku 1987r.   W   skład nieruchomości wchodzi budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 167,0 m2 .

Wartość rynkowa 1/2 udziału wynosi: 244.800,00 zł w tym wartość udziału 1/2 w gruncie 105.055,00 zł cena  wywołania w/w udziału dłużników wynosi 183.600.00 zł.

Wartość rynkowa 1/2 udziału  wynosi : 244.800,00 zł  w tym wartość udziału 1/2 w gruncie 105.055,00 zł cena wywołania w/w udziału dłużniczki wynosi 183.600.00 zł .

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto komornika dwie rękojmie w wysokości : po 24.480.00 zł - łącznie 48.96o.oo zł.  Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika w BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 4010902734 0000 0001 0239 5771 z zastrzeżeniem ,iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz.1o.oo - 15.00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz.1o.oo- 15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter ul. Wiśniowa 12, 61-477 Poznań  tel. 61 8321853 e-mail poznan9@komornik.pl, kancelaria@ksr9.pl

Numer oferty: L/4/07/14
Region: wielkopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka