Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Konrad Ciesielski zawiadamia na podstawie art. 875 § 1 kpc w związku z art. 10136 kpc (uproszczona egzekucja z nieruchomości) oraz związku z art. 955 kpc, że w dniu 15 lipca 2014 roku, o godz. 11:00 w kancelarii Komornika, przy ul. Trójpole 3A w Poznaniu odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę, położoną w Luboniu, przy ul. Powstańców Wielkopolskich  oraz działkę nr 117/2, o powierzchni wynoszącej łącznie 683,00 m2, położoną w Luboniu, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 31, dla których VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 208.100,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 1/2 wartości oszacowania tj. kwotę: 104.050,00 zł. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości, tj. sumę 20.810,00 zł, najpóźniej do dnia 14 lipca 2014 roku w gotówce lub w kasie kancelarii Komornika Sądowego w Poznaniu, przy ulicy Trójpole 3A lub wpłacić na konto: PKO BP S.A. 65 1020 4027 0000 1102 0391 0833

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny wizji z Komornikiem. Akta postępowań egzekucyjnych wraz z operatem szacunkowym nieruchomości pozostają do wglądu w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, przy ulicy Szyperskiej 14, w godzinach pracy Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.                                               

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - Konrad Ciesielski Kancelaria Komornicza: ul. Trójpole 3A, 61-693 Poznań, tel./fax.: 061 855-40-15, 061 855-40-43.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/130294

 

Numer oferty: L/28/N/06/14
Region: wielkopolskie
Cena: 104.050,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka