Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Anna Groblewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-06-2015r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Szubinie mającego siedzibę przy Plac Wolności 4 w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej łąki trwałe, rowy, pastwiska trwałe, tereny mieszkaniowe, nieużytki o powierzchni 1.71.00ha; działka nr 202/2, karta mapy 1, nr rej. gruntu 54 położonej: 89-240 Kcynia, Ludwikowo, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW. 

Suma oszacowania wynosi 17.853,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13.389,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.785,30zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Bydgoszczy 37 10201462 0000 7202 0220 4881

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. do godz. oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Anna Groblewska Kancelaria Komornicza w Barcinie 88-190 Barcin Słowackiego 16 tel. (052) 302-0-307 e-mail: szubin.groblewska@komornik.pl annagroblewska.e-ksr.pl

Numer oferty: L/86/N/05/15
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 13.389,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka