Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Grzegorz Bartyś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2014 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Łukowie I Wydział Cywilny, Kwiatkowskiego 3, 21-400 Łuków, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Spokojna 2a, 21-400 Łuków, dla którego Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oznaczonego o powierzchni użytkowej 57,84 m2 znajdującego się w budynku wielorodzinnym w Łukowie przy ul. Spokojnej nr 2A. Zabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona jest w ewidencji gruntów, jako dz. ew. nr 10814 z obrębu 003. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje księga wieczysta. Działka gruntu posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łukowie księga wieczysta. 

Suma oszacowania wynosi 180 229,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 171,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 022,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 63102012600000050200140152.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łukowie

Grzegorz Bartyś

Kancelaria Komornicza, Ojców Pijarów 7, Łuków, 21-400 Łuków

tel. 257982211 / fax. 257982211

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/144687

Numer oferty: L/108/N/06/14
Region: lubelskie
Cena: 135.171,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie