Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Redelbach na podstawie art. 1013.6 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2013r. o godz. 10:00 w kancelarii  komornika mieszczącej się w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 372a odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

  • działkę nr 125/3 o powierzchni 380 m kw zabudowaną obiektem usługowo-handlowym (budynek o pow. użytk. 113,80 m kw o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony); część niezabudowana działki od frontu utwardzona kostką betonową, w części tylnej teren ogrodzony, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością ruderalną; uzbrojenie terenu: sieć energetyczna, wodna, gazowa, kanalizacyjna; dojazd do działki odbywa się ulicą Wierzbową poprzez działkę nr 125/1 (droga należąca do Gminy Tarnowo Podgórne); najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią działki zabudowane kilkunasto, jak i kilkudziesięcioletnimi budynkami mieszkalnymi w zabudowie jednorodzinnej oraz działki niezabudowane, położonej: Lusowo, Wierzbowa dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 321 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 240 750,00zł.  Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 32 100,00zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. 

Rękojmię można uiścić w gotówce lub na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680. Rękojmię na konto należy wpłacić odpowiednio wcześniej, aby dowód wpłaty wpłynął do kancelarii komornika przed terminem licytacji. Zgodnie z art. 871 kpc nabywca zobowiązany jest zapłacić 1/5 ceny nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia przez komornika na licytacji, a resztę uiścić do godziny 12 dnia następnego. 

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867.1 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
 Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867.2 kpc).
W ciągu tygodnia przed licytacją można oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym wcześniej z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Redelbacha, ul. Grunwadzka 372a w Poznaniu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Redelbach ul. Grunwaldzka 372a 60-163 Poznań tel. 61 851 82 24 fax. 61 861 80 51, e-mail: poznan10@komornik.pl e-mail2:

  

Numer oferty: L/22/N/11/13
Region: wielkopolskie
Cena: 240.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny