Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Maciej Woźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2015 o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie z siedzibą przy   Chopina   28,   62-510   Konin,   pokój 2.44, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Łuszczewo gmina Skulsk , 62-560 Skulsk, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona we wsi Łuszczewo, gm. Skulsk, składająca się z działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 272/2 o powierzchni 0,1300 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym z dobudowanym garażem. Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, wykonany z pustaka, o powierzchni zabudowy 121,88 m2. Powierzchnia użytkowa wynosi 96,89 m2, w tym powierzchnia mieszkalna - 76,68 m2, powierzchnia garażu - 20,21 m2. Budynek ogrzewany jest piecem centralnego ogrzewania na paliwo stałe. Posiada instalację kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym, wodociąg i energię elektryczną. Nieruchomość nie jest ogrodzona, zlokalizowana bezpośrednio przy drodze asfaltowej o małym natężeniu ruchu. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Koninie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 160 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank SA 92 1500 1461 1214 6003 3356 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koninie

Maciej Woźniak

Kancelaria Komornicza, PCK 25, Konin, 62-500 Konin

tel. 632428837 / fax. 632428837

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/208504

 

Numer oferty: L/148/N/03/15
Region: wielkopolskie
Cena: 120.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka