Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Marcin Koziara na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-05-2015 o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku z siedzibą przy Kolejowa 12, 98-100 Łask, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Kazimierz, 98-135 Lutomiersk, dla której Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 588 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 441 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO 49 10203916 0000 0102 0181 3302.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łasku mieszczącym się pod adresem: Kolejowa 12, Łask, 98-100 Łask.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łasku

Marcin Koziara

Kancelaria Komornicza, Armii Ludowej 65, Łask, 98-100 Łask

tel. (43) 656-44-60 / fax. (43) 675-46-15

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/211470

Numer oferty: L/18/N/04/15
Region: łódzkie
Cena: 441.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny