Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2015 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu XI Wydział Cywilny, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Astrowa, 87-148 Łysomice, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 483 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 322 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub przelewem na konto Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: BGK O. w Toruniu 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu XI Wydział Cywilny, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Krzysztof Mańkowski

Kancelaria Komornicza, Dworcowa 5 , Toruń, 87-100 Toruń

tel. 56 661 60 74 / fax. 56 661 60 74

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/202369

 

Numer oferty: L/130/N/02/15
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 322.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka