Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Alicja Peda Kancelaria Komornicza w Sierpcu mający siedzibę w Sierpcu przy ul. Jana Pawła 11 29A/13 (tel. .24 275-14-23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-07-2014r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku Oddział Zamiejscowy z/s w Sierpcu przy Wiosny Ludów 1 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 09-226 Zawidz Kościelny, Majki Duże, dla której Sąd Rejonowy w Płocku XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Sierpcu prowadzi księgę wieczystą.

- niezabudowana działka gruntu numer 42 o pow. 1,63ha

suma oszacowania - 28 480,00 zł, cena wywołania - 21 400,00 zł, rękojmia - 2 900,00 zł

- niezabudowana działka gruntu numer 49 o pow. 0,89ha

suma oszacowania - 15 664,00 zł, cena wywołania - 11 800,00 zł, rękojmia - 1 600,00 zł

- niezabudowana działka gruntu numer 60 o pow. 0,78ha

suma oszacowania - 12 994,00 zł, cena wywołania - 9 800,00 zł, rękojmia - 1 300,00 zł

-zabudowana działka gruntu numer 70 o pow. 3,59ha:  budynkiem mieszkalnym parterowym, podpiwniczonym o pow. użytkowej 103m2, ,  budynkiem inwentarskim, z poddaszem użytkowym, o pow. użytkowej 64m2,  budynkiem składowym o pow. użytkowej 150m2.

Suma oszacowania - 261 000,00 zł, cena wywołania - 195 800,00 zł, rękojmia - 26 100,00 zł. Cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 16.07.2014r.: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 89 2030 0045 1110 0000 0196 6730

Zgodnie z. przepisem art.976 i; I kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W/w nieruchomość można oglądać w laminie I7.07.20i4r - 02.07.2:)Ur., a akta postępowania egzekucyjnego przeglądać w tym czasie w Sąd Rejonowy w Płocku IX Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w Sierpcu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz, nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli te osoby przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż. wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem /. nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni prćed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68. poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużnik i) spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Alicja Peda

Kancelaria Komornicza w Sierpcu

09-200 Sierpc Jana Pawła II 29A/l 3

Numer oferty: L/60/N/07/14
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Gospodarstwo