Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Bogusława Czubak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-02-2015r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7 w sali nr IV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej :

*  działka ozn.nr 4 o powierzchni 0,5lha stanowi łąkę - bonitacja gleb średnia, klasa IV

*  działka ozn.nr 20 o powierzchni 0,77ha stanowi grunty orne, przewaga klasy V

*  działka ozn.nr 42 o powierzchni 0,78ha stanowi siedlisko (pow.pod zabudową 0,44ha) zabudowa: budynek mieszkalny nowy, parterowy, murowany niepodpiwniczony, z poddaszem mieszkalnym rok budowy 2002; budynek gospodarczo-mieszkalny, parterowy z poddaszem mieszkalnym,

rok budowy 1985 oraz grunty orne - przewaga klasy V

*                     działka ozn.nr 83 o powierzchni l,64ha stanowi las, drzewostan leśny: So (45-55)501, bom.II,

*                     zadrz.0,4 na pow.l,64ha położonej: 16-100 Sokółka,  Malawicze Górne, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 330 740,00zł, zaś cena wywołania 2/3 sumy oszacowania i wynosi 220 493,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 074,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art.962 §1 kpc przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 59102013320000110200373407

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.l5:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa:   obwieszczenie   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Bogusława Czubakul. Pocztowa 3, 16-100 Sokółka tel.: 85 7112483 email: sokolka@komornik.pl

Numer oferty: L/17/N/02/15
Region: podlaskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka