Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-09-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu mającego siedzibę przy ul. Szprotawska 3 w sali nr 2, odbędzie się druga licytacja:

-    lokalu mieszkalnego położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 69,00m2 składający sie z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju. Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni około 16m2 i komórka o pow. I,8m2 oraz udział w wysokości 179/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu. LOKAL JEST NIEZAMIESZKANY

Małomice, ul. Kościuszki 38 A dla którego Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 68 380,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 586,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 838,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Żaganiu 52 10902558 0000 0006 4000 2486

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby przystępujące do licytacji pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do:

-    przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości urzędowo poświadczonej

lub

-     złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nic zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta UL.MICKIEWICZA 1, 68-100 Żagań  tel.: 68 4775170 fax.: 68 4775175 mail: zagan1@komornik.pl

Numer oferty: L/51/N/08/14
Region: wielkopolskie
Cena: 45.586,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie