Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Michał Bigas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-11-2013 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą   przy   ul. Brzeskiej      21-500 Biała Podlaska, pokój VII,   odbędzie   się   pierwsza   licytacja nieruchomości  położonej Malowa Góra, 21-512 Zalesie oraz Kołczyn, 21-504 Rokitno, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość składająca się z trzech działek o nr 126/50 położonej Malowa Góra gm. Zalesie ( grunty orne, lasy i grunty leśne) oraz 2/2 ( lasy i grunty leśne) i zabudowanej działki nr 446 ( użytki rolne zabudowane, grunty orne, łąki trwałe, sady) położonych Kołczyn gm. Rokitno stanowiąca własność w/w dłużnika i posiadająca założoną księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Biała Podlaska. 

Suma oszacowania wynosi 224 170,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 168 127,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 417,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 52 1240 2177 1111 0010 4348 5234.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej

Michał Bigas

Kancelaria Komornicza, Pocztowa 2B/23, Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska

tel. 83 3436817 / fax. 83 3436817

 

 

Numer oferty: L/7/N/11/13
Region: lubelskie
Cena: 168.127,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Gospodarstwo