Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Andrzej Grabowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2015 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Turku z siedzibą przy Legionów Polskich 4, 62-700 Turek, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Marcinów, Kawęczyn, 62-704 Kwęczyn, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana oraz niezabudowana położona w miejscowości Marcinów, gmina Kawęczyn, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2 o łącznej powierzchni 2,8400 ha. Na wydzielonej części działki nr 7/1 o pow. 200,00 m2 znajduje się zespół garaży z częścią gospodarczą o pow. użytkowej 158,00 m2. Na pozostałej części działki 7/1 oraz na pozostałych działkach o łącznej powierzchni 2,8200 ha znajdują się grunty niezabudowane, przeznaczone pod uprawy polowe.

Suma oszacowania wynosi 97 360,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 020,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 690,00 zł.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO 54102027620000110200268250.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku ul. Legionów Polskich 4 w sekretariacie Wydziału I Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Turku

Andrzej Grabowski

Kancelaria Komornicza, Kolska Szosa 28, Turek, 62-700 Turek

tel. 632784333 / fax. 632141229 

Numer oferty: L/12/N/03/15
Region: wielkopolskie
Cena: 73.020,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka