Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Iwona Michalak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-08-2015 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim mającego siedzibę przy ul. Bartniaka 21/23 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej w skład której wchodzi 1 działka ewidencyjna nr 5/5 z obrębu Marynin o powierzchni 0,1790 ha położonej: Grodzisk Mazowiecki, MARYNIN, w rejonie ul. Mazowieckiej dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 108 200,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 820,00zl.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komomika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie 98 10201026 0000 1102 0180 0796 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Iwona Michalak Kancelaria Komornicza w Bfoniu 05-870 Błonie Rynek 18 tel. 22 243^12-63 e-mail: grodzisk.michalak@komomik.pl

 

 

Numer oferty: L/183/N/06/15
Region: mazowieckie
Cena: 81.150,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka