Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Kartuzach   Andrzej   Styś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-11-2013 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kartuzach z siedzibą przy Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy Mezowo, 83-300 Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 4 360 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 270 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 436 040,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP S.A. Oddział Kartuzy 81102018660000160200026542.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach

Andrzej Styś

Kancelaria Komornicza, Przy Torach 1, Kartuzy,

83-300 Kartuzy

tel. 58 681 29 14 / fax. 58 681 29 14

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/101064

 

Numer oferty: L/49/N/11/13
Region: pomorskie
Cena: 3.270.300,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny