Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-10-2014r. o godz. 12:30w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę w Miastku przy Armii Krajowej 30 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacjanieruchomości położonej: Miastko, ul. Czereśniowa 20 dla której Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KWprowadzi księgę wieczystą. 

Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 44,10 m2 wraz z udziałem w wysokości 246/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 6/22 oraz udziałem w wysokości 246/10000 we własności budynku

Suma oszacowania wynosi 172.720,00zł,zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 129.540,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.272,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalsgyro4gku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalskiul. Grunwaldzka 1a, 77-100 Miastko tel.: 59 8575791  fax.: 59 8575791

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/165855

 

Numer oferty: L/81/N/09/14
Region: pomorskie
Cena: 129.540,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie