Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-12-2013 o godz. 13:10 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7/1, 31-547 Kraków, pokój B-103, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , 32-091 Michałowice, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie prowadzi księgę wieczystą.

 
Opis nieruchomości:
działka nr 940/1 o pow. 0,32 ha położona w miejscowości Michałowice gm. Michałowice, zabudowana domem jednorodzinnym  przy ul. Koźlica, posiadającej założoną księgę wieczystę w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach.

Suma oszacowania wynosi 406 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 304 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin

Godziny oględzin

21.11.2013

14:00 - 15:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Grażyna Gola

Kancelaria Komornicza, Warszawska 14, Kraków, 31-155 Kraków

tel. 124143819 / fax. 124143846

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/96217

 

 

Numer oferty: L/115/N/10/13
Region: małopolskie
Cena: 304.800,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom