Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 24/06/2014 r. o godz. 10:45 w sali nr B-103 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako działka nr 940/1 o pow. 0,32 ha położonej w miejscowości Michałowice gm. Michałowice, zabudowanej domem jednorodzinnym  przy ul. Koźlica posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie z siedzibą w Słomnikach.  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 406.400,00 zł. (słownie czterysta sześć tysięcy czterysta 00/100 PLN)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 270.933,33 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy 33/100 PLN). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania do momentu rozpoczęcia przetargu w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na konto komornika, prowadzone w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001, przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana do momentu rozpoczęcia przetargu.

Nieruchomość można oglądać w dniu 09.06.2014 r. w godz. 14:00 - 15:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 25.11.2013 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Grażyna GolaKancelaria Komornicza 31-155 Kraków, ul. Warszawska 14/5 tel.: (12) 414-38-19, fax: (12) 414-38-46, www.komornik.krakow.pl, e-mail: krakowl@komornlk.pl

Numer oferty: L/99/N/05/14
Region: małopolskie
Cena: 270.933,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka