Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Danuta Ewa Konieczka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-02-2014r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr A020, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność o powierzchni użytkowej 41,79 m2  położonego: 16-050 Michałowo, ul. Fabryczna 3, dla którego Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą wraz z udziałem obejmującym 42/222 części nieruchomości wspólnej dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 54 112,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 584,00zł. Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w   wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 411,20zł. Rękojmię można uiścić na sali sądowej przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 II Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.IV)     

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku                                                                                    

Kancelaria Komornicza w Białymstoku

15-124 Białystok ul Gen. Wł. Andersa 5 tel. 85 7425100

www.komomtk-bialystok.eom.pl

Numer oferty: L/44/N/01/14
Region: podlaskie
Cena: 40.584,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie