Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-05-2015 o godz. 09:50 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy Michałowo, 14-240 Susz, dla której Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: działka gruntu nr 18/4 o pow. 0,32 ha zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym o pow. użytkowej 66 m kw. (część mieszkalna) i 120 m kw. (przynależne pomieszczenie gospodarcze) oraz stodołą (pow. użytk. 202 m kw.). 

Suma oszacowania wynosi 105 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Iławie 07 12401604 1111 0010 2393 1838.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Iławie mieszczącym się pod adresem: Andersa 2, Iława, 14-200 Iława.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Iławie

Maciej Garczyński

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 2A, Iława, 14-200 Iława

tel. 89 6797277 / fax. 89 6797277

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/214283

Numer oferty: L/36/N/04/15
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 78.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka